Güncel

Piyasadan haberler

ACSEL, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 03.12.2021 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında; Şirket 2021 yılı içerisinde mevcut üretim kapasitesinin tamamını kullanmak suretiyle tam kapasite ve yaklaşık %90 ihracat ağırlıklı çalışmaya devam etmektedir. Yurtdışı müşterilerinden gelen talepler ve ihracatını artırmak amacıyla fabrikası bünyesinde yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi için çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. SAF CMC başta gıda, ilaç, kozmetik ve sondaj sektörleri olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. CMC türevleri içerisinde en yüksek teknoloji ve katma değere sahip olan SAF CMC üretim tesisleri tamamlandığında yıllık ihracatına katkısı yaklaşık 8.000.000 ABD Doları olacak ve toplam istihdamlarını %30 oranında artacaktır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilecek SAF CMC üretim tesisi için öngörülen yatırım maliyeti fabrika binası dahil yaklaşık 4.000.000 ABD Doları olup 2022 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

AKSA, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle toplam sorumluluk limiti 81.000.000 TL olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde imzalamıştır.

AKSGY, Şirket portföyünde yer alan Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerinde kullanılmak üzere enerji firmalarından alınan teklifler fiyatlandırma ve sözleşme şartları açısından değerlendirilmiş, 31.12.2021 tarihi itibariyle sona erecek enerji tedarik sözleşmesinin Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ile bir yıl süreyle imzalanmasına karar verilmiştir.

ALMAD, Yönetim Kurulunun 03.12.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahası bölgesinde bulunan ve %75 oranında hissesine sahip olduğumuz 0 Ada 107 Parsele ait 1.125,00 m2’lik hisselere ait kısmının aşağıda detayı verilen mülk sahiplerinden toplam 45.000,80 TL bedelle satın alınmasına,107 Parsele ait yukarıda detayı verilen hisselerin satın alınması sonrasında söz konusu parseldeki şirketimize ait hisse oranı % 75’ten %80 oranına çıkmıştır. Şirketimizin satın almış olduğu taşınmazların, SPK’nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

ARDZY, ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’nin 01/12/2021 tarihinde başlayan % 612,04188 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 03/12/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

DENGE, İştiraki olan Metrobil Teknoloji A.Ş. Yürütülen Telekom altyapı calışmalarının genişletilmesi amacıyla, 02.12.2021 tarihli yönetim Kurulu kararıyla Azerbaycan’da bağlı ortaklık kurulmasına karar vermiştir, şirket kuruluş calışmalarına başlanmıştır.

 DESA, Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. ile Samsonite Europe N.V.’nin %40 Desa,%60 Samsonite Europe N.V. ortaklığında kurulan ve Türkiye’de yerleşik iştiraki olan Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda; Birikmiş karından dağıtılabilir 7.000.000,-TL’lik karın damga vergisi düşüldükten sonra pay sahiplerine pay sahiplikleri oranında kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmiş ve Söz konusu ödeme, pay sahipliği oranı olan %40’a istinaden 2.797.200,-TL olarak 03.11.2021 tarihinde hesaplarına ödenmiştir.

DOCO, DO & CO, ABD’de önemli bir sözleşme daha kazandığını ve Delta Havayolları ile iş birliğinin daha da artacağını duyurmaktadır. DO & CO 10 yıl boyunca Delta Havayolları’nın Boston’daki (BOS) merkezi İkram Tedarikçisi olarak, tüm kısa ve uzun mesafeli uçuşlarına hizmet verecektir. İkram hizmetleri 18 Ocak 2022 tarihi itibariyle devralınacaktır. Yer hizmetleri 15 Mart 2022’de daha sonra devralınacaktır.

DITAS, Şirket tarafından “Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ile “3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.”nin %70’er paylarının satın alınması ve devir işlemleri 03.12.2021 itibariyle gerçekleştirilmiş olup,”kapanış” işlemleri tahmini kapanış tarihi hesapları dikkate alınarak toplam 1.918.000 (birmilyondokuzyüzonsekizbin)- Avro bedel üzerinden tamamlanmıştır. Söz konusu payların tamamının (%100) iktisap edilmesinde ağırlıklı olarak banka kredisi kullanılmaktadır. EGEEN, Şirket yönetim kurulunun 16.06.2021 gün ve 16 sayılı kararı ile; Üretim süreçlerinde verimlilik artışı ve sabit masraflarda tasarruf sağlamak amacıyla İzmir Pınarbaşı ve Ege Serbest Bölgede bulunan iki üretim tesisinin serbest bölgede tek bir yerleşkede bir araya getirilmesi için bir ön çalışma yapılmasına, Henüz yatırım planının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olması, bu aşamada bir özel durum açıklaması yapılması durumunda şirketin tedarikçileri, müşterileri ve finansal kuruluşlarla olan ilişkilerinde ortaya çıkabilecek tereddüt ve belirsizlikler, açıklama yapılmasının hisse değerinde hareketlilik yaratması ihtimali ve çalışmaların olumsuzlukla sonuçlanması halinde yatırımcıların mağdur olması ihtimali, şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi hususları gözetilerek ve bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemler alınmak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği’nin “İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi” başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Süreç içinde, yapılan ön çalışmaların tamamlanmış olması ve zemin etüdü analiz sonuçlarından yapılacak mühendislik çalışmaları ile zeminin tesis için uygun hale getirilebileceğinin anlaşılması; kiralama konusunda Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.(ESBAŞ) yetkilileri ile müzakere aşamasına gelinmiş olunması nedeniyle, Şirketin yönetim kurulunun 03.12.2021 tarihi ve 23 sayılı kararı doğrultusunda ESBAŞ yetkilileri ile müzakerelere başlanılmasına ve bu kapsamda 16.06.2021 tarihli erteleme kararının da kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir.

 EKGYO,Şirketin projelerinden İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karışılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Cadde) kapsamında, 91 Ada 205 Parsel A,B ve C bloklar ve bu bloklara ait altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabülü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 01.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.

 EKGYO, Şirketin projelerinden İstanbul Esenyurt Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Avrupark Hayat) kapsamında, 701/4 Ada/Parsel G Blok ve Bu Parsele Ait Kapalı Otoparklar, Ticari Alanlar, Sosyal Tesis, Ada Dışı Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 01.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.

ENJSA, 26 Nisan 2018 tarihli Hissedarlık Sözleşmesine uygun olarak, Enerjisa Enerji A.Ş.’nin %100 hissedarı olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş., Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.’nin (Eşarj) %14 oranındaki azınlık payını satın almıştır. İşlem sonrasında Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.’nin Eşarj’daki payı %80’den %94’e yükselmiştir. %14 oranında hisse 42,4 milyon TL karşılığında devralınmıştır.

FRIGO, Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirket esas sözleşmesinin ” Genel Kurul” başlıklı 10. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin toplanılmış olup şirketin esas sözleşmesinin 10. Maddesinin d bendinin “Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır’’. Karara ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az % 51’ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur.Bu konuya ilişkin karar, Şirket’in ödenmiş sermayesinin en az % 51’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi.” olarak tadil edilmesine,Tadil için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na başvurulmasına, konunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ilan edilmesine, diğer tüm iş ve işlemlerin tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

GLB,GLBMD, Şirkette yapılan iç kontrol faaliyetleri esnasında mizanda nazım hesapta görünen bir miktar yabancı paranın şirketin banka hesaplarında yer almadığı, bilgimiz dışında tranfer edildiği tespit edilmiştir. İşlemlerden sorumlu personelden derhal şikayetçi olunarak adli işlemlerin başlanması sağlanmış, personelin ilgili mahkeme nezdinde yapılan sorgusunun ardından tutuklanmasına karar verilmiştir. Bu aşamaya kadar yapılan tespitler ışığında, usulsüz işlemlerden etkilenen hiçbir müşteri hesabı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Şirketin banka hesabında bulunması gereken döviz tutarı derhal piyasadan temin edilerek yerine konulmuştur. Piyasadan alınan dövizin toplam TL karşılığı 19,787,360.50 TL olup bu tutar 96.701.136,00 TL olan şirket özkaynağının %20,46’sına tekabül etmektedir.Şirketin faaliyetleri ve nakit akışında bahsi geçen bu münferit olay dolayısı ile hiçbir olumsuz etkilenme söz konusu olmayıp tüm faaliyetlerinin olağan akışı içerisinde yürütüldüğü Şirket tarafından bildirilmiştir.

 GOODY, Şirketin mevcut 400.000.000. TL’lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulu tarafından Esas Sözleşmemizin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7’nci maddesinin ve Esas Sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20’inci maddesinin Şirketin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde ekli yayımlanan tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulun onayına sunulacaktır. HLGYO, Şirketin Esas Sözleşmesi’nin “Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı” başlıklı 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak; 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde, piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz, azami 2.000.000.000 TL (ikimilyar Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına, söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı / dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve bu kapsamda borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

IZTAR, Şirket ortakları 03.12.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 28.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bölünme işlemine ilişkin olarak resmi kurumlar nezdinde yapılan başvurunun 30.09.2021 tarihli finansal tablolar kullanılmak üzere güncellenmesine,5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketin sahip olduğu, 30.09.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 11.713.349,85 TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından 30.09.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.’ye devredilmesine, Kısmi bölünme işleminde 30.09.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 17. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine, Bu çerçevede, 11.713.349,85 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak İz Agriculture A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına,sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 03/12/2021 tarihli Bölünme Planı’nın ve aynı tarihli Bölünme Raporu’nun kabul edilmesine,Duyuru metni için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay ve yukarıda sayılan işlemler için ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,karar verilmiştir.

KFEIN, Şirketin Amerika merkezli üçüncü taraf bir global yazılım hizmetleri sağlayıcısı ile 01.09.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Test alanında “Hizmet ve Personel Tedariki” konulu Partnerlik Sözleşmesi imzalamış olup, ilgili sözleşme 03.12.2021 tarihinde tarafına ulaşmıştır. Sözleşme süresiz olup, feshedilene dek yürürlükte kalacaktır.

KOZAL,KOZA,IPEKE TMSF Fon Kurulunun 2021/510 sayılı kararıyla,Şirketlere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Mahmut Çelik atanmıştır.

KRVGD, Sirkette Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Adem Demir 01.11.2021 tarihi itibari ile görevinden ayrılmış olup,yerine Mali İşler Direktörlüğü görevine Sn. Ömer Arıkan getirilmiştir.

OZKGY, Yönetim Kurulunun 29.11.2021 tarihli kararı ile, Muğla İli Bodrum İlçesi Akyarlar Mahallesinde bulunan 345.492,18 metrekare alana sahip arsanın şirket tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup, tapu devri 02.12.2021 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.

 PSGYO, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzı 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde 16,38 TL fiyat ile Borsa’da Satış Yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta yayımlanmıştır.

RNPOL, Rainbow Polikarbonat payları, 06/12/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Kayseri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 30.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.

TACTR, Şirketin 16.11.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.11.2021 tarihinde tescil edilmiş; 03.12.2021 10465 sayılı ticaret sicil gazetesinde (843. sayfada) ilan edilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadili başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-29833736-110.03.03-10626 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur. Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun onayladığı ekteki hali ile, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan da gerekli izin alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

TFNVK, 30.11.2021 tarihi itibari ile şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Emre MANDACI Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca altı yıllık Bağımsız Üye görevi süresini tamamlamış olduğunu kamuya duyurulmuştu. Sayın Emre MANDACI’dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresini tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliğinin 4.3.6 sayılı maddesinde sayılan bağımsızlık niteliklerine haiz Sayın Mücahit YAVUZ’un atanmasına Şirketin yönetim kurulu tarafından karar verilmiştir. THYAO, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor’s (S&P), 02.12.2021 tarihinde THY’nin “B” seviyesindeki kredi notunu teyit etmiştir. Güçlü kargo gelirleri ve yolcu trafiğindeki hızlı toparlanmaya bağlı olarak negatif olan not görünümünü durağan olarak değiştirmiştir.

TTKOM, Şirketin Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Borçlanma Senedi, Tahvil ve Benzeri Menkul Kıymet İhracı” başlıklı 7. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve tamamlanması kaydıyla, Şirket tarafından vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 500.000.000 TL (Beş yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracının/ihraçlarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu karar gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu 03.12.2021 tarihinde yapılmıştır. Bu açıklamada sözü edilen borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak, ihraç sürecinde farklı ihtimallerin değerlendirilebilmesi ve/veya daha uygun piyasa koşulları oluşuncaya kadar olası öteleme nedenleriyle, konu ile ilgili çalışmalar tamamlanıncaya kadar Şirketin ve yatırımcılarının meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

UNLUS,TETMT, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş (Şirket)’nin 1 Milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 21.000.000 TL olacak şekilde halka arz edilmeksizin Şirketin ortağı Hüseyin Avni Metinkale’ye tahsisli satış işleminin, Hüseyin Avni Metinkale’ nin Borsa’da gerçekleştirdiği Şirket paylarının satışı işlemlerinde, sattığı paylardan elde ettiği satışı işlemlerinde, sattığı paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan 1 TL nominal değerli 100adet/1 lot payın düzeltilmiş ağırlıklı or talama satış fiyatı olan 177,66 TL’den, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde, Ünlü Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Satılacak paylar “Borsada İşlem Gören” niteliktedir.

 YEOTK, Şirket ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü arasında 03.12.2021 tarihinde İTM.380 Referanslı 154 kV Yakakent Trafo Merkezi Yapımı işi için 35.211.000 TL + KDV bedelle sözleşme imzalanmıştır.

 YKSLN, Şirket, 16.03.2021 tarihinde imzalanan anlaşmayla birlikte, MKE Çelik Fabrikası’na 12.600 ton civarında dövme çelik siparişi vermiştir. Bu siparişimizin 8.500 ton civarında olan kısmı henüz üretilmemiş ve Şirkete teslim edilmemiştir. Bahsi geçen bu siparişin MKE tarafından tek taraflı olarak iptal edildiği tarafımıza bildirilmiş, ancak bu bildirim Şirket tarafından kabul görmemiştir. Mart 2021 fiyat listesi üzerinden %14 bayilik iskontosu alacak şekilde KDV hariç 7.437.000 TL tutarında ürün, sipariş avansı yatırılarak fiyat sabitlenmesi yapılmasına rağmen Şirkete teslim edilmemiştir. İlgili kurumla yapmış olduğumuz 16.03.2021 tarihli protokolün 9. Maddesi gereği bayilik sözleşmesi fesih edilse bile sipariş avansı ödenerek fiyatı sabitlenmiş ve kesinleşmiş siparişlerin tarafa teslim edilmesi gerekmektedir. Şirket ülkemizin bu güzide kurumu ile herhangi bir hukuki uyuşmazlık içine düşmeden sulh ve müzakere yoluyla bu sorunun çözülmesi için gerekli gayreti göstermektedir. Bu kapsamda ilgili kuruma Şirketin siparişi olan 8.500 tonluk dövme çelik ürünlerin tamamı yerine yalnızca avansı ödenerek fiyatı sabitlenmiş olan 1.090 tonluk ürünün teslim edilmesi teklif edilmiştir. Hedefleri, sorunun sulh ve müzakere yoluyla çözülerek Makina ve Kimya Endüstrisi Çelik Fabrikası ile uzun soluklu kazan/kazan ilişkisinin sürdürülmesidir. Her ne kadar MKE Çelik Fabrikası ürünlerinin satış ciroları içindeki payı %5’in altında olsa bile MKE ile ilişkilerinin geliştirilmesi için yapıcı yaklaşımlarının devam edeceği Şirket tarafından belirtilmiştir. Yatırımcı İlişkilerine gelen sorulara istinaden:Şirket özelinde dövme çelik grubunda 2022 yılında herhangi bir hammadde açığı veya tedarik zinciri sıkıntısı öngörülmediği Şirket tarafından ayrıca belirtilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu